Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene clausule

De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en

behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen

algemene voorwaarden.

2. Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de

brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.

3. Aansprakelijkheid

A. Van de vertaler

De vertaler is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan

ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit

wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.

De vertaler is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering

door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd

werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post,

koerierbedrijven) van de brontekst of de vertaling.

De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever

bezorgde tekst.

De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover

zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt en tot maximaal het factuurbedrag voor de opdracht.

B. Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal, vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de vertaler alle inlichtingen

verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8

dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling.

Elke factuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn

aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling die binnen de contractuele termijn

worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door

bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.

Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de

factuur/honorariumnota.

Geschillen over de conformiteit van de vertaling met de brontekst kunnen eventueel voorgelegd

worden aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. De

Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.

5. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding

verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het

voorafgaand terminologisch opzoekingswerk. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar

de prijsbepaling zoals hieronder vermeld. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding

vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.

6. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in de hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en

machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het

auteursrecht.

7. Auteursrecht

De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel

of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de

uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

8. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te

beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds

onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en

de afgesproken leveringstermijn.


9. Betaling

De facturen van de vertaler zijn uitsluitend contant betaalbaar, netto, zonder korting. In de praktijk

wordt overschrijving binnen 30 dagen dagen na ontvangst van de factuur gelijkgesteld met contante

betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige

reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11% per jaar, met een

minimum van 50,00 euro en een maximum van 1500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van

respijt. De plaats van betaling is Borsbeek.

10. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11. Arbitrage

Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide

of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitrageraad van de Belgische Kamer van

Vertalers en Tolken. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT.

12. Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit

van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf.

13. Honoraria

Het honorarium wordt overeengekomen tussen de vertaler en de klant en wordt vermeld in de offerte,

de orderbevestiging of op de bestelbon.

De honoraria zijn contant betaalbaar. De vertaler heeft het recht een voorschot te vragen. Op deze

prijzen wordt 21% btw aangerekend.

Dringende opdrachten: er wordt een bijkomende vergoeding van 50% voorzien voor alle dringende

opdrachten, d.i. voor alle teksten die binnen 24 uur na ontvangst dienen afgeleverd te worden. Voor

omvangrijke opdrachten bepaalt de vertaler zelf in overeenkomst met de klant het tarief en welke

termijn dringend is.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x